Vzdělávání v informačních technologiích 21. století

JANA SCHUPPLEROVÁAktuálně

Minulé úterý organizovala naše škola jako Centrum odborného vzdělávání Informačních technologií Jihomoravského kraje odbornou konferenci, která byla určena ředitelům škol, koordinátorům ICT, vedoucím předmětových sekcí IT a učitelům ICT. Cílem konference bylo formou zajímavých přednášek a atraktivních workshopů přiblížit vzdělávání v informačních technologiích praxi a představit nové trendy v IT i ve vzdělávání. Konference byla upořádána pod záštitou náměstka hejtmana JMK Jiřího Nantla a proběhla v rámci akcí projektu iKAP JMK II.

Po úvodním proslovu vedoucího odboru školství JMK Hynka Nespěšného seznámil ředitel naší školy Aleš Ruda účastníky konference s výsledky dotazníkového šetření týkajícího se zasíťování středních škol, stavu výpočetní techniky či používání informačních systémů. Jako velký problém zmínil přetrvávající nedostatek odborníků v IT: „Je potřeba reagovat na poptávku pracovního trhu. Za důležité pokládám zapojení odborníků z praxe do výuky IT a také sdílení dat a informací mezi školami, což je jeden z cílů Centra odborného vzdělávání.“

V rámci dopoledního bloku přednášek čekala účastníky konference řada zajímavých témat. Seznámili se například s výraznými změnami Rámcového vzdělávacího programu pro výuku IT na základních školách a jeho implementací na brněnské ZŠ Křídlovická, vyslechli si přednášku o kybernetických hrozbách a nutnosti výchovy dětí ke kybernetické ostražitosti a Karel Klatovský z firmy Microsoft jim představil produktovou novinku firmy využitelnou mimo jiné ve výuce ukrajinských žáků.

Z hlediska přiblížení výuky IT praxi byly velmi přínosné příspěvky Lucie Crespo z firmy Kyndryl a Jana Kratochvíly z firmy Thermo Fischer. Lucie Crespo shrnula dlouhodobou spolupráci naší školy s Kyndrylem v oblasti týmových a maturitních prací a praxí našich studentů 3. a 4. ročníku oboru IT a uvedla další možnosti podpory vzdělávání v oblasti IT na středních školách. Jan Kratochvíla ve své prezentaci nastínil požadavky, které firma Thermo Fischer klade na absolventy při přijímacím řízení.

Odpolední blok konference pak účastníkům nabídl praktické workshopy, z nichž většinu vedli učitelé naší školy. Největší zájem byl o workshop Práce s Arduinem  a Generování 3D obrazu z 2D obrazu, ale i ostatní workshopy si našly své příznivce. „Mě osobně velmi zaujal workshop Jak natáčet jednoduše a přitom kvalitně výukové materiály a také diskuze na téma Jak pomocí vývoje her učit grafiku a programování,“ říká Lenka Hrušková, vedoucí odborné sekce IT na naší škole.

Podpora odborného a polytechnického vzdělávání prostřednictvím zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků je jednou z klíčových aktivit projektu iKAP JMK II.  K hlavním cílům této aktivity patří systematické budování spolupráce mezi jednotlivými pedagogickými pracovníky, jejich vedením i samotnými školami. Důležitou roli plní Centra odborného vzdělávání – smyslem jejich činnosti je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů, zapojování odborníků z praxe do konzultací k inovacím školních vzdělávacích programů apod.

 


„Implementace KAP JMK II. – Partner 27“


Název projektu: Implementace KAP JMK II. – Partner 27
Zdroj financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Termín zahájení: 1.9.2020
Termín ukončení: 31.8.2023
Dotace: 5 908 002,87 Kč