Poradenské pracoviště


Ať už potřebuješ poradit se studiem, svěřit se s nějakým problémem nebo prostě potřebuješ pomoc, jsme tu pro tebe.

Školní poradenské praoviště tvoří tým pedagogů, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, ostatními pedagogickými pracovníky a vedením školy. Zajišťuje poradenské služby nejen žákům a třídním kolektivům, ale i rodičům a pedagogům školy – vždy podle potřeb, zejména:

 1. Poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 2. Sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření.
 3. Prevenci školní neúspěšnosti.
 4. Kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění.
 5. Podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami.
 6. Podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných.
 7. Průběžnou a dlouhodobou péčí o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení.
 8. Včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace.
 9. Průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou.
 10. Metodickou podporu učitelů při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy.
 11. Spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci.
 12. Spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními.
Image

Mgr. Hana Svobodová

výchovný poradce

konzultační hodiny

Pondělí - 12:45 - 13:30
Pátek - 8:55 - 10:45

kontakty

541 649 151
hana.svobodova@purkynka.cz

moje oblasti pomoci
Image

Mgr. Dana Šmerdová

výchovný poradce

konzultační hodiny

Pondělí - 13:40 - 16:15
Pátek - 8:55 - 10:45

kontakty

541 649 262
dana.smerdova@purkynka.cz

moje oblasti pomoci
Image

Mgr. Monika Nováčková

školní speciální pedagog

konzultační hodiny

Středa - 12:30 - 14:30
dále dle domluvy

kontakty

541 649 151
monika.novackova@purkynka.cz

moje oblasti pomoci
Image

Mgr. Daniel Procházka

školní speciální pedagog

konzultační hodiny

dle
domluvy

kontakty

541 649 183
daniel.prochazka@purkynka.cz

moje oblasti pomoci
Image

Mgr. Filip Jajcaj

školní psycholog

konzultační hodiny

Pondělí - 8:00 - 16:00
Úterý- 8:00 - 16:00

kontakty

541 649 151
filip.jajcaj@purkynka.cz

moje oblasti pomoci

Chceš si raději promluvit s někým mimo školu?


Zavolej na Linku bezpečí
116 111
pomoc@linkabezpeci.cz