Kreditní systém


Informace o kreditním systému

Vstup do systému KREDIT

Co je kreditní systém školy


Kreditní systém plateb žáků slouží k bezhotovostním úhradám za dříve používané čipové karty - přívěšky, kopírování a tisk, pronájem skříněk určených pro uložení zavazadel ubytovaných žáků a školní akce pořádané v průběhu školního roku.

Důvodem jeho zavedení je zejména snížení pohybu hotovosti (ztráty a krádeže) a zvýšení komfortu pro naše žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce). Kreditní systém není určen pro platby za stravování žáků, nebo čipový průkaz ISIC - ty mají každý svůj vlastní účet i systém.

Jednotlivé platby jsou identifikovány dle variabilního symbolu, který má každý žák v kreditním systému přidělen. Pokud variabilní symbol žáka neznáte, můžete jej zjistit prostřednictvím třídního učitele.

Po zkušenostech z provozu kreditního systému bychom vás rádi požádali, abyste do zprávy pro příjemce uváděli příjmení žáka a zkratku jeho třídy. Velmi nám tak usnadníte identifikaci plateb, u kterých byl zadán chybný variabilní symbol.

Nejhůře se dohledávají zejména platby, které mají chybný variabilní symbol a příjmení zákonného zástupce se liší od příjmení žáka. Správně vyplněnou zprávou pro příjemce velmi urychlíte, aby peníze byly připsány na správný kreditní účet žáka.

Kontrole variabilního symbolu věnujte velkou pozornost, pokud platbu nebude možno jednoznačně identifikovat, bude vrácena zpět na bankovní účet ze kterého přišla.

Číslo účtu kreditního systému:  107-8386120297/0100
Postup při používání kreditního systému
  1. Žák (zákonný zástupce) bezhotovostně převede na bankovní účet kreditního systému finanční hotovost. Tato přijatá platba bude připsána na konto žáka v kreditním systému na základě variabilního symbolu, který má žák přidělen od zahájení studia.

  2. Pro kontrolu stavu konta žáka a způsobu čerpání jeho kreditu je určeno webové rozhraní.

  3. Přihlašovací údaje obdrží každý žák při zahájení studia a je povinen je uchovávat v tajnosti (z důvodu ochrany vlastních osobních údajů, způsobu čerpání kreditu a jeho výše). Přihlašovací údaje do kreditního systému jsou shodné s údaji pro přihlášení do školního e-mailu.

  4. Před kontrolou připsání nového kreditu je třeba vzít v úvahu časovou prodlevu (převod bezhotovostní platby mezi bankami a administraci v rámci školy).

  5. Čerpání kreditu dle potřeb a požadavků jednotlivých žáků je možné provádět ihned po připsání přijaté bezhotovostní platby na konto žáka v kreditním systému.

  6. Není povoleno čerpat kredit žáka do záporných hodnot. Na případnou nedostatečnou výši kreditu je žák vždy ihned upozorněn, a to v okamžiku požadavku na čerpání kreditu.
Základní způsoby čerpání kreditu
  1. Tisk a kopírování - minimální výše čerpání je 50,- Kč. Žák se svým požadavkem na dobití částky pro tisk a kopírování navštíví pracoviště techniků ICT (dveře č. 402). Požadavek bude akceptován ihned na počkání, po kontrole dostatečné výše prostředků na kreditním účtu žáka. Odepsání částky určené pro tisk a kopírování žák potvrzuje svým podpisem na vystaveném dokladu.

  2. Dříve používaná čipová karta - přívěšek - výše čerpání je stanovena cenou čipové karty - přívěšku. Žák se svým požadavkem na aktivaci čipové karty - přívěšku navštíví pracoviště techniků ICT (dveře č. 402). Částka za aktivaci čipové karty - přívěšku je z kreditu žáka odepsána ve chvíli převzetí požadavku na její výrobu. Odepsání částky za čipovou kartu - přívěšek  žák potvrzuje svým podpisem na vystaveném dokladu. (od šk. roku 2021/2022 je vydáván pro všechny nastupující žáky čipový průkaz ISIC - má samostatný systém úhrady)

  3. Pronájem skříněk - výše čerpání je stanovena cenou za pronájem skříňky, která je určena pro uložení zavazadel ubytovaných žáků, na částku 250,- Kč na jeden školní rok. Žák se svým požadavkem na pronájem skříňky přijde na pokladnu školy. Odepsání částky za pronájem skříňky stvrzuje žák svým podpisem na vystaveném dokladu. Na základě dokladu o úhradě mu bude ve studovně přidělena skříňka.

  4. Školní akce - výše čerpání je stanovena cenou zálohy nebo celé platby za školní akci Po uplynutí stanoveného termínu pro platbu za školní akci bude provedeno odepsání stanovené částky z kont žáků. Vyúčtování školní akce bude probíhat rovněž prostřednictvím kreditního systému - případné přeplatky budou vráceny na konta příslušných žáků, případné nedoplatky budou rovněž strženy z konta příslušných žáků. V případě nedostatečné výše kreditu k úhradě nedoplatku bude žák (jeho zákonný zástupce) vyzván k navýšení kreditu.