Projekty školy


Informace o účasti naší školy v projektech EU

Aktuality z projektové činnosti

"Digitalizujeme školu"

Název projektu: Digitalizujeme školu - Realizace investice 3.1 Národního plánu obnovy
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace v roce 2023 - pokročilé digitální pomůcky: 1.264.000,-
Dotace v roce 2023 - digitální propast: 209.000,- Kč

Dotace v roce 2024 - digitální propast: 439.000,- Kč

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 172 zakoupením digitálních technologií a vybavení za účelem dálkového studia.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 173 zakoupením IT zařízení do školního fondu mobilních digitálních zařízení pro znevýhodněné žáky (prevence digitální propasti).

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky k dosažení cíle č. 174 zakoupením digitálních technologií a vybavení na podporu digitální gramotnosti a zavedením nových vzdělávacích programů v oblasti IT.


"Implementace KAP JMK II. - Partner 27"


Název projektu: Implementace KAP JMK II. - Partner 27
Zdroj financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Termín zahájení: 1.9.2020
Termín ukončení: 31.8.2023
Dotace: 5 908 002,87 Kč

Organizace kroužků
Aktivita předpokládá realizaci kroužku programování a robotiky pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole. Žáci se budou zabývat i programováním mikroBitů a Arduina. Dále projekt bude realizovat v rámci COV 4 kroužky na středních školách s výukou IT změřené na herní tvorbu. Kroužky dovolí učitelům aplikovat nové a progresivní metody výukové metodologie, které budou moci poté přenést do výuky na středních školách.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat z 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a z návštěvy metodiků přímo na ZŠ s náplní "Fyzika v praxi".

Dále v rámci aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky pro žáky SŠ. Jsou plánované návštěvy žáků 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno

Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ
Postupující automatizace v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení vybavení pro výuku inteligentní domácnosti, a to jak z pohledu zapojování a oživení jednotlivých komponent, tak i z pohledu programování a analýzy chyb.

Jednou z významných specializací Centra je zaměření na vláknovou optiku. Centrum již disponuje laboratoří, kde je možné realizovat vzdělávací akce z této problematiky. Pro podporu činnosti je potřebné dovybavení měřicími přístroji v rozsahu 4 kusů pro výuku vláknové optiky. V plně vybavené laboratoři bude realizována 8 hodinová školení pro pedagogické pracovníky a následně sdílení učebny pro proškolené pedagogické pracovníky a výuku žáků jejich škol.

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol
Vytvoření platformy škol vyučujících informatické obory, která jim bude poskytovat metodickou podporu a to buď skupinovou, nebo individuální.


"Rozvíjíme schopnosti a dovednosti"

Název projektu: Rozvíjíme schopnosti a dovednosti
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015250
Termín zahájení: 1.9.2019
Termín ukončení: 31.8.2021
Dotace: 4 232 512,- Kč

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"Kariéra žáků a učitelů"

Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007110
Termín zahájení: 1.9.2017
Termín ukončení: 31.8.2019
Dotace: 2 612 954,-

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji"

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Termín zahájení: 9.12.2017
Termín ukončení: 30.11.2020

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příkladů dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat ze 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a ze 2 návštěv metodiků přímo na ZŠ s náplní "Automatizace kolem nás" a "Fyzika v praxi".

Dále v rámci této aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky prožáky 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno.

Organizace kroužků
Realizace kroužku automatizace pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno

Organizace přednášek odborníků z praxe
V rámci této aktivity budou organizovány přednášky odborníků z praxe pro žáky SŠ. Témata přednášek budou rozvíjející a nadstavbové nad běžnou náplní výuky. Bude se jednat o témata z pokročilého programování, počítačové techniky, prezentačních schopností a marketingu.

Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben
Postupující automatizace a regulace výrobních procesů v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení šestiosého průmyslového robota s bezpečnostní skříní a s dopravníkem a jeho zavedení do výuky automatizace.


"Podporujeme rozvoj žáků a učitelů"

Název projektu: Podporujeme rozvoj žáků i učitelů
Zdroj financování: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo smlouvy: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002021
Termín zahájení: 1.9.2022
Termín ukončení: 31.8.2025
Dotace: 5 583 426,-

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


"Prevence digitální propasti"

Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 260 000,-

Projekt je zaměřen na podporu žáků s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.


"Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT"

Název projektu: Rozšíření nadstavby školy pro zvýšení úrovně vzdělávání v oboru IT

Zdroj financování: Operační program Integrovaný regionální operační program

Číslo smlouvy: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0011009

Termín zahájení: 22.1.2018

Termín ukončení: 15.12.2020

Dotace: 21 176 416,28

Cílem předkládaného projektu je nadstavba školy z důvodu prostorové nedostatečnosti. Výstupem projektu budou nové odborné učebny pro zkvalitnění poskytované výuky a to zejména v odborných předmětech oboru IT, který je nosným oborem žadatele. Sekundárním důvodem zbudování odborných učeben je také zajištění prostoru pro realizaci přednášek ze stran odborné veřejnosti, které jsou často součástí výuky.


"Doučování žáků škol"

Název projektu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 70.800,-

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohroženýchškolním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


"Implementace Dlouhodobého záměru JmK"

Název projektu: Implementace Dlouhodobého záměru JmK
Termín zahájení: 1.9.2023
Termín ukončení: 30.6.2024
Dotace: 677 071,95

Rozvoj Center odborného vzdělávání a jejich koordinace

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace koordinuje činnost COV ICT Jihomoravského kraje. Smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol apod.

Předpokládané je vzájemné setkávání managementů škol vyučujících příbuzné obory, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, spolupráce při DVPP, spolupráce při propagaci odborného vzdělávání.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ)

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace škola navázala úspěšnou spolupráci v rámci sdílení pedagogických pracovníků a odborných učeben, zejména se SŠTE Brno, Olomoucká v oblasti mechatroniky a vláknové optiky. Sdílení umožňuje žákům se seznámit se širším vybavení a oblastmi, které jim umožní lepší startovní pozici pro uplatnění na trhu práce. Projekt předpokládá vzájemné využívání odborných učeben, kterými disponuje vždy jen jedna škola.  Tím také dojde k efektivnějšímu využívání vybavení.

Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

V rámci vytvořené platformy škol, zabývajících se výukou oboru Informační technologie COV ICT předpokládá realizaci odborných setkání pedagogických pracovníků, kde budou posíleny odborné kompetence pedagogů vzájemným předáváním zkušeností a příkladů dobré praxe. Tato setkání budou mít formu odborného školení, kde jako lektoři budou využívání zkušení pedagogičtí pracovníci zapojených škol.

Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání

V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je důležité podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o toto vzdělávání. Partner předpokládá v rámci projektu realizovat kroužek s tematikou počítačové grafiky.