Projekty školy


Informace o účasti naší školy v projektech EU

Aktuality z projektové činnosti

"Implementace KAP JMK II. - Partner 27"


Název projektu: Implementace KAP JMK II. - Partner 27
Zdroj financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Termín zahájení: 1.9.2020
Termín ukončení: 31.8.2023
Dotace: 5 908 002,87 Kč

Organizace kroužků
Aktivita předpokládá realizaci kroužku programování a robotiky pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole. Žáci se budou zabývat i programováním mikroBitů a Arduina. Dále projekt bude realizovat v rámci COV 4 kroužky na středních školách s výukou IT změřené na herní tvorbu. Kroužky dovolí učitelům aplikovat nové a progresivní metody výukové metodologie, které budou moci poté přenést do výuky na středních školách.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat z 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a z návštěvy metodiků přímo na ZŠ s náplní "Fyzika v praxi".

Dále v rámci aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky pro žáky SŠ. Jsou plánované návštěvy žáků 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno

Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ
Postupující automatizace v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení vybavení pro výuku inteligentní domácnosti, a to jak z pohledu zapojování a oživení jednotlivých komponent, tak i z pohledu programování a analýzy chyb.

Jednou z významných specializací Centra je zaměření na vláknovou optiku. Centrum již disponuje laboratoří, kde je možné realizovat vzdělávací akce z této problematiky. Pro podporu činnosti je potřebné dovybavení měřicími přístroji v rozsahu 4 kusů pro výuku vláknové optiky. V plně vybavené laboratoři bude realizována 8 hodinová školení pro pedagogické pracovníky a následně sdílení učebny pro proškolené pedagogické pracovníky a výuku žáků jejich škol.

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol
Vytvoření platformy škol vyučujících informatické obory, která jim bude poskytovat metodickou podporu a to buď skupinovou, nebo individuální.


"Rozvíjíme schopnosti a dovednosti"

Název projektu: Rozvíjíme schopnosti a dovednosti
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015250
Termín zahájení: 1.9.2019
Termín ukončení: 31.8.2021
Dotace: 4 232 512,- Kč

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"Kariéra žáků a učitelů"

Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007110
Termín zahájení: 1.9.2017
Termín ukončení: 31.8.2019
Dotace: 2 612 954,-

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji"

Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Termín zahájení: 9.12.2017
Termín ukončení: 30.11.2020

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příkladů dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat ze 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a ze 2 návštěv metodiků přímo na ZŠ s náplní "Automatizace kolem nás" a "Fyzika v praxi".

Dále v rámci této aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky prožáky 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno.
 
Organizace kroužků
Realizace kroužku automatizace pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
 
Organizace přednášek odborníků z praxe
V rámci této aktivity budou organizovány přednášky odborníků z praxe pro žáky SŠ. Témata přednášek budou rozvíjející a nadstavbové nad běžnou náplní výuky. Bude se jednat o témata z pokročilého programování, počítačové techniky, prezentačních schopností a marketingu.

Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben
Postupující automatizace a regulace výrobních procesů v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení šestiosého průmyslového robota s bezpečnostní skříní a s dopravníkem a jeho zavedení do výuky automatizace.


"Podporujeme rozvoj žáků a učitelů"

Název projektu: Podporujeme rozvoj žáků i učitelů
Zdroj financování: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo smlouvy: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002021
Termín zahájení: 1.9.2022
Termín ukončení: 31.8.2025
Dotace: 5 583 426,-

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


"Prevence digitální propasti"

Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 260 000,-

Projekt je zaměřen na podporu žáků s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.


"Doučování žáků škol"

Název projektu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 70.800,-

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohroženýchškolním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.


"Implementace Dlouhodobého záměru JmK"


Název projektu: Implementace Dlouhodobého záměru JmK
Termín zahájení: 1.9.2023
Termín ukončení: 30.6.2024
Dotace: 677 071,95

Rozvoj Center odborného vzdělávání a jejich koordinace

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace koordinuje činnost COV ICT Jihomoravského kraje. Smyslem činnosti COV je sdílení zkušeností z výuky, organizace setkávání pedagogů škol, zapojování zástupců významných zaměstnavatelů do konzultací inovací v ŠVP jednotlivých škol apod. 

Předpokládané je vzájemné setkávání managementů škol vyučujících příbuzné obory, výměna zkušeností a příkladů dobré praxe, spolupráce při DVPP, spolupráce při propagaci odborného vzdělávání.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe (mezi SŠ, mezi SŠ a ZŠ, mezi VŠ a SŠ)

Střední průmyslová škola Brno, Purkyňova, příspěvková organizace škola navázala úspěšnou spolupráci v rámci sdílení pedagogických pracovníků a odborných učeben, zejména se SŠTE Brno, Olomoucká v oblasti mechatroniky a vláknové optiky. Sdílení umožňuje žákům se seznámit se širším vybavení a oblastmi, které jim umožní lepší startovní pozici pro uplatnění na trhu práce. Projekt předpokládá vzájemné využívání odborných učeben, kterými disponuje vždy jen jedna škola.  Tím také dojde k efektivnějšímu využívání vybavení.

Rozvoj znalostí a dovedností učitelů odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku

V rámci vytvořené platformy škol, zabývajících se výukou oboru Informační technologie COV ICT předpokládá realizaci odborných setkání pedagogických pracovníků, kde budou posíleny odborné kompetence pedagogů vzájemným předáváním zkušeností a příkladů dobré praxe. Tato setkání budou mít formu odborného školení, kde jako lektoři budou využívání zkušení pedagogičtí pracovníci zapojených škol.

Zvýšení motivace a zájmu žáků o odborné a polytechnické vzdělávání

V rámci podpory odborného a polytechnického vzdělávání je důležité podporovat a zvyšovat motivaci a zájem žáků o toto vzdělávání. Partner předpokládá v rámci projektu realizovat kroužek s tematikou počítačové grafiky.