Projekty školy


Informace o účasti naší školy v projektech EU

Aktuality z projektové činnosti

"Implementace KAP JMK II. - Partner 27"Název projektu: Implementace KAP JMK II. - Partner 27
Zdroj financování:
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017177
Termín zahájení: 1.9.2020
Termín ukončení: 31.8.2023
Dotace: 5 908 002,87 Kč

Organizace kroužků
Aktivita předpokládá realizaci kroužku programování a robotiky pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole. Žáci se budou zabývat i programováním mikroBitů a Arduina. Dále projekt bude realizovat v rámci COV 4 kroužky na středních školách s výukou IT změřené na herní tvorbu. Kroužky dovolí učitelům aplikovat nové a progresivní metody výukové metodologie, které budou moci poté přenést do výuky na středních školách.

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří, příklady dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat z 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a z návštěvy metodiků přímo na ZŠ s náplní "Fyzika v praxi".

Dále v rámci aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky pro žáky SŠ. Jsou plánované návštěvy žáků 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno

Budování odborných pracovišť a středisek polytechnického vzdělávání při SŠ
Postupující automatizace v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení vybavení pro výuku inteligentní domácnosti, a to jak z pohledu zapojování a oživení jednotlivých komponent, tak i z pohledu programování a analýzy chyb.

Jednou z významných specializací Centra je zaměření na vláknovou optiku. Centrum již disponuje laboratoří, kde je možné realizovat vzdělávací akce z této problematiky. Pro podporu činnosti je potřebné dovybavení měřicími přístroji v rozsahu 4 kusů pro výuku vláknové optiky. V plně vybavené laboratoři bude realizována 8 hodinová školení pro pedagogické pracovníky a následně sdílení učebny pro proškolené pedagogické pracovníky a výuku žáků jejich škol.

Odborné vzdělávání pedagogických pracovníků a managementu škol
Vytvoření platformy škol vyučujících informatické obory, která jim bude poskytovat metodickou podporu a to buď skupinovou, nebo individuální.


"Rozvíjíme schopnosti a dovednosti"Název projektu: Rozvíjíme schopnosti a dovednosti
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0015250
Termín zahájení: 1.9.2019
Termín ukončení: 31.8.2021
Dotace: 4 232 512,- Kč

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"Kariéra žáků a učitelů"


Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0007110
Termín zahájení: 1.9.2017
Termín ukončení: 31.8.2019
Dotace: 2 612 954,-

Projekt je zaměřen na tato témata: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání žáků a studentů, podpora extrakurikulárních aktivit.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce


"PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji"


Název projektu: PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji
Zdroj financování: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Číslo smlouvy: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358
Termín zahájení: 9.12.2017
Termín ukončení: 30.11.2020

Sdílení pedagogů, odborných učeben a laboratoří a příkladů dobré praxe
Aktivita zaměřená na podporu polytechnického vzdělávání žáků ZŠ pro 2 partnerské základní školy. Aktivita pro každou ZŠ se bude skládat ze 2 návštěv žáků 8. nebo 9. tříd na SŠ, kde pro ně bude připraven workshop (praktická výchova a fyzika) a ze 2 návštěv metodiků přímo na ZŠ s náplní "Automatizace kolem nás" a "Fyzika v praxi".

Dále v rámci této aktivity dojde ke sdílení odborné učebny vybavené zařízením pro výuku mechatroniky prožáky 3. ročníku oboru Mechanik elektrotechnik, Mechanik pro stroje a zařízení, Elektrotechnika ve specializaci Řídící a informační systémy a Informační technologie ve specializaci Monitoring a řízení technologických procesů na Střední škole technické a ekonomické, Olomoucká Brno.
 
Organizace kroužků
Realizace kroužku automatizace pro žáky ZŠ přímo na partnerské škole ZŠ a MŠ Křídlovická, Brno
 
Organizace přednášek odborníků z praxe
V rámci této aktivity budou organizovány přednášky odborníků z praxe pro žáky SŠ. Témata přednášek budou rozvíjející a nadstavbové nad běžnou náplní výuky. Bude se jednat o témata z pokročilého programování, počítačové techniky, prezentačních schopností a marketingu.

Nákup vybavení laboratoří a odborných učeben
Postupující automatizace a regulace výrobních procesů v souvislosti s rozvojem v rámci Průmyslu 4.0 klade velké nároky na žáky mířící do praxe a je tedy nutné je připravit tak, aby mohli zachytit překotný rozvoj v oblasti automatizace. Pro tento účel aktivita předpokládá pořízení šestiosého průmyslového robota s bezpečnostní skříní a s dopravníkem a jeho zavedení do výuky automatizace.


"Podporujeme rozvoj žáků a učitelů"


Název projektu: Podporujeme rozvoj žáků i učitelů
Zdroj financování: Operační program Jan Amos Komenský
Číslo smlouvy: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002021
Termín zahájení: 1.9.2022
Termín ukončení: 31.8.2025
Dotace: 5 583 426,-

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání dětí/žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků, účastníků zájmového vzdělávání a veřejností.

Cíle projektu:  Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.


"Prevence digitální propasti"


Název projektu: Kariéra žáků a učitelů
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 260 000,-

Projekt je zaměřen na podporu žáků s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou výuku a výuku distančním způsobem.


"Doučování žáků škol"


Název projektu: Doučování žáků škol - Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy
Zdroj financování: Národní plán obnovy

Dotace: 70.800,-

Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohroženýchškolním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.